ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการทั้งหมด

101
โครงการ

ปริมาณไฟฟ้า

579.60
เมกะวัตต์

    ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการภายใต้กลุ่มบริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SSE) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้านครหลวง  (MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่ประเทศไทย และการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ที่ประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP และ SPP ผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 - 25 ปี นอกจากนี้ยังขยายการลงทุนไปยังภาคเอกชนในลักษณะ Private PPA ในรูปแบบการติดตั้งแบบบนพื้นดิน (Solar Farm) แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) และแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof loop)  ซึ่งบางโครงการได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 110 โครงการ กำลังการผลิตรวม 1,416.32เมกะวัตต์โดยเป็นพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจำนวน 101 โครงการ กำลังการผลิต 579.60 เมกะวัตต์และที่ประเทศเวียดนามจำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิต 836.72 เมกะวัตต์

โครงการ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการบจ.เอส ทูพี อีเนอร์จี / โคกปี่ฆ้อง 1-6 / อ.เมือง จ.สระแก้ว
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 36.0 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 5.66
บจ.เอส ทูพี อีเนอร์จี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ สระแก้ว
PPA 29 เม.ย. 2559 - 30 ธ.ค. 2583
กำหนดการ COD 29 เม.ย. 2559
โครงการบจ.ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี /ศาลาลำดวน 1-8/ อ.เมือง จ.สระแก้ว
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 48.0 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 5.66
บจ.ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ สระแก้ว
PPA 29 เม.ย. 2559 - 30 ธ.ค. 2583
กำหนดการ COD 29 เม.ย. 2559
โครงการบจ.นอร์ธอีสต์ ฟิวเจอร์ อีเนอร์จี / เมืองไผ่/ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 6.0 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 5.66
บจ.นอร์ธอีสต์ ฟิวเจอร์ อีเนอร์จี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ สระแก้ว
PPA 29 เม.ย. 2559 - 30 ธ.ค. 2583
กำหนดการ COD 29 เม.ย. 2559
โครงการบจ.พีเคทีกรีน / เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 4.0 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 4.12
บจ.พีเคทีกรีน
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ ชัยภูมิ
PPA 24 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2586
กำหนดการ COD 24 ธ.ค. 2561