ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ล้านบาท ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564
รวมสินทรัพย์ 81,704.56 83,851.45 80,529.93
รวมหนี้สิน 59,757.53 62,351.93 59,096.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น 19,476.10 19,735.36 19,583.56
รายได้รวม 10,130.71 9,571.41 9,085.23
รายได้จากการขายและการให้บริการ 9,814.71 9,361.11 8,530.06
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 80% 81% 86%
อัตรากำไรสุทธิ -1% 8% 32%