ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการทั้งหมด

0
โครงการ

ปริมาณไฟฟ้า

0
เมกะวัตต์

SUPER ลงทุนถือหุ้นในบริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จำกัด(มหาชน) (“OPEN”) เพื่อประกอบธุรกิจงานพัฒนาและวางระบบสารสนเทศ งานด้านการบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ งานจัดหาบุคลากรให้บริการแบบครบวงจร และงานการบริหารงานและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนช่วง 3-4 ปีมานี้ ทำให้ SUPER รับรู้ผลการดำเนินงานอย่างก้าวกระโดด และสามารถที่จะดำเนินการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นควบคู่กับการลงทุนในโครงการใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่อง

นโยบายการตลาด

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายการทำธุรกิจโดยการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป็นหลัก เน้นคุณภาพการให้บริการ ส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและต่อยอดธุรกิจกับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย/ การจำหน่าย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มหน่วยงานภาคเอกชนและการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ และประกันภัย กลุ่มองค์กรและหน่วยงานอิสระ และอื่นๆ โดยในปี 2565 มีลูกค้าจากกลุ่มหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเป็นลูกค้าหลัก โดยมีสัดส่วนรายได้มากกว่า 70% ของรายได้รวมจากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปีที่ผ่านมาและอีก 3 ปี ข้างหน้า ภาพรวมภายหลังสถานการณ์การผ่อนคลายหลังจากสถานการณ์ COVID-19  ทุกธุรกิจจะมุ่งมั่นสู่การเป็นที่หนึ่ง เทคโนโลยีและการบริการด้านเทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเพิ่มกำลังการแข่งขันให้ธุรกิจขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มเติบโตและขยายตัวกว่า 9%-10% ต่อปี ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลที่จะช่วยให้แต่ละธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน  การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลนี้ มีขอบเขตที่ต้องครอบคลุมมากกว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็นวิถีการทำงานภายในองค์กรเอง การทำธุรกิจ หรือการมีส่วนร่วมกับลูกค้า การอาศัยเพียงทรัพยากรด้านไอทีที่มีอยู่ขององค์กรเพียงอย่างเดียว อาจจะตามมาด้วยอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากร งบประมาณ รวมถึงทิศทางที่องค์กรควรให้ความสำคัญในการเริ่มต้น

ดังนั้นบริษัทยังมีความเชื่อมั่นที่จะพัฒนาและขยายการให้บริการที่สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงดังที่ได้กล่าวด้วยข้อได้เปรียบด้านบุคลากร ลูกค้า และการให้บริการที่ครอบคลุม จะทำให้บริษัทยังสามารถสร้างโอกาสในธุรกิจนี้ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

โครงการ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร