นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

SUPER มีนโยบายในการให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ให้แก่บริษัทต่างๆที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ดำเนินการลงทุนและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนผ่านการเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัท และธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมไปถึงธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

1.1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

1.2. โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

1.3. โรงไฟฟ้าพลังงานลม

1.4. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม

2. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. ธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

ซุปเปอร์ (บริษัทโฮลดิ้ง)