ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  1.    อายุ 23ปี ขึ้นไป
  2.    มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
  3.    วุฒิป.ตรี สาขาบัญชี
  4.    สามารถใช้ Microsoft office โดยเฉพาะ Excel ได้เป็นอย่างดี
  5.    หากมีประสบการณ์ใช้ระบบ Microsoft Dynamics 365 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่รับผิดชอบ
  1.    ดูแลรับผิดชอบในการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และกฎระเบียบที่สรรพากรกำหนด
  2.    ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน
  3.    ควบคุมและติดตามเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปิดบัญชีเป็นไปตามกำหนดการปิดบัญชีประจำเดือน
สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สถานที่ปฏิบัติงาน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ
1.    ประกันสังคม
2.    ประกันชีวิต
3.    ประกันสุขภาพ
4.    สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
5.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6.    ตรวจสุขภาพประจำปี
7.    ชุดพนักงาน
8.    โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
9.    ปรับเงินประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ติดต่อ คุณจิตติพงศ์
โทรศัพท์ 065-594-9159
อีเมล jittiphong.k@supercorp.co.th
อีเมล hr@supercorp.co.th

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  1.    อายุ 23-30 ปี
  2.    มีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร 1 ปีขึ้นไป
  3.    วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  4.    สามาถใช้ Microsoft office โดยเฉพาะ Excel ได้เป็นอย่างดี
หน้าที่รับผิดชอบ
  1.    จัดทำ PO ต่างประเทศ
  2.    เจรจาต่อรองราคา
  3.    ติดตามการส่งมอบสินค้า
  4.    จัดเก็บข้อมูลเอกสารจัดซื้อ
สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สถานที่ปฏิบัติงาน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ
1.    ประกันสังคม
2.    ประกันชีวิต
3.    ประกันสุขภาพ
4.    สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
5.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6.    ตรวจสุขภาพประจำปี
7.    ชุดพนักงาน
8.    โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
9.    ปรับเงินประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ติดต่อ คุณจิตติพงศ์
โทรศัพท์ 065-594-9159
อีเมล jittiphong.k@supercorp.co.th
อีเมล hr@supercorp.co.th

เจ้าหน้าที่บัญชีต่างประเทศ 1 อัตรา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  1.    วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  2.    เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป (หากเพศชายผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)
  3.    มีประสบการณ์ทำงานด้านสายวิชาชีพบัญชี 2 ปี ขึ้นไป
  4.    มีทักษะด้านภาษาอังกฤษสามารถเขียน Emailโต้ตอบการทำงานได้
  5.    สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี (ERP) หรือ อืนๆได้
  6.    สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Word,Excel ได้

หน้าที่รับผิดชอบ
  1.    ทำการวิเคราะห์บันทึกบัญชีทั้งระบบ(Full Accounting)ให้ถูกต้องและทันเวลา
  2.    ทำการกระทบยอดบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  3.    จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
  4.    จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  5.    จัดหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้สอบบัญชี แต่ละไตรมาส
  6.    ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สถานที่ปฏิบัติงาน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ
1.    ประกันสังคม
2.    ประกันชีวิต
3.    ประกันสุขภาพ
4.    สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
5.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6.    ตรวจสุขภาพประจำปี
7.    ชุดพนักงาน
8.    โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
9.    ปรับเงินประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ติดต่อ คุณจิตติพงศ์
โทรศัพท์ 065-594-9159
อีเมล jittiphong.k@supercorp.co.th
อีเมล hr@supercorp.co.th

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 1 อัตรา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  1.    วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการเงิน ,การบัญชี
  2.    เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป (หากเพศชายผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)
  3.    สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี ERP,MS Word,Excel,PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  4.    มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน 1-2 ปี ขึ้นไป

หน้าที่รับผิดชอบ

  1.    สามารถบันทึกบัญชี ทำใบสำคัญรับ-จ่าย ทำเช็คจ่าย ออกใบเสร็จรับเงิน ถ่ายสำเนาเช็คประกบชุดเอกสาร
  2.    สรุปรายงานการรับ-จ่าย ในแต่บะรอบเพื่อเสนออนุมัติ
  3.    ติดต่อกับ Supplier ให้เข้ามารับเช็ค พร้อมตามเอกสารใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ประกบเอกสารส่งคืนฝ่ายบัญชี
  4.    ทำรายการ Uploads ข้อมูลทำจ่าย Supplier และค่าสาธารณูปโภค ผ่านระบบ Banking
  5.    ติดต่อกับธนาคารเกี่ยวกับการโอนเงิน ฝากเช็คและเปลี่ยนแปลงเอกสารต่างๆ
  6.    งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สถานที่ปฏิบัติงาน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ
1.    ประกันสังคม
2.    ประกันชีวิต
3.    ประกันสุขภาพ
4.    สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
5.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6.    ตรวจสุขภาพประจำปี
7.    ชุดพนักงาน
8.    โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
9.    ปรับเงินประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ติดต่อ คุณจิตติพงศ์
โทรศัพท์ 065-594-9159
อีเมล jittiphong.k@supercorp.co.th
อีเมล hr@supercorp.co.th

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 2 อัตรา (ประจำโรงงาน จ.สระแก้ว, จ.พิจิตร)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  1.    วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  2.    เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป (หากเพศชายผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)
  3.    มีประสบการณ์ทำงานด้านสายวิชาชีพบัญชี 1-2 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4.    มีทักษะการใช้งานโปรแกรม MS Office Excel / Word / Power point
  5.    สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี (ERP) หรือ อืนๆได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6.    สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  7.    สามารถวิเคราะห์หรือบันทึกบัญชี
  8.    มีความรู้ด้านการจัดทำสต๊อกโรงงาน
  9.    สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด (สระแก้ว , พิจิตร)

หน้าที่รับผิดชอบ

  ด้านบัญชีโรงงาน
  1.    ตรวจสอบเอกสารงานบริการรับกำจัดขยะ เช่น ใบชั่งน้ำหนัก,ใบรับกำจัดขยะ,รายงานสรุปการชั่งน้ำหนักประจำเดือน ส่ง สนญ.
  2.    วางบิล งานบริการรับกำจัดขยะ
  3.    รับวางบิลร่วมตรวจรับมอบงานสั่งซื้อสั่งจ้าง ตรวจสอบเอกสารของ Supplier ที่ปฏิบัติหน้าที่
  4.    ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายเงินสดย่อย ก่อนส่งบัญชี สนญ.
  5.    ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายเงินทดรองจ่าย ก่อนส่งบัญชี สนญ.

  ด้านคลังสินค้าบัญชีโรงงาน
  1.    ตรวจรับวัตถุดิบร่วมกับฝ่ายเชื่อเพลิง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและปริมาณการรับ และ คุณภาพเชื้อเพลิง
  2.    ตรวจรับวัสดุสิ้นเปลือง Spare part ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและปริมาณการรับ
  3.    บันทึก ใบรับสินค้าเข้าคลัง,ใบเบิกสินค้า,ใบโอนย้ายสินค้า,ใบปรับปรุงสินค้า ในโปรแกรมบัญชี
  4.    รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ใบชั่งน้ำหนัก ในกระบวนการตากเชื้อเพลิง และ บดย่อยเชื้อเพลิง
  5.    ตรวจนับ Stock
  6.    ทำรายงานสินค้าคงเหลือ
  7.    รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล รายงานการผลิตไฟฟ้าประจำวัน,การใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตประจำวัน ส่ง สนญ.

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สวัสดิการ
1.    ประกันสังคม
2.    ประกันชีวิต
3.    ประกันสุขภาพ
4.    สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
5.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6.    ตรวจสุขภาพประจำปี
7.    ชุดพนักงาน
8.    โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
9.    ปรับเงินประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ติดต่อ คุณจิตติพงศ์
โทรศัพท์ 065-594-9159
อีเมล jittiphong.k@supercorp.co.th
อีเมล hr@supercorp.co.th

Senior Network Security Engineer

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  1.    Network Engineer / Security Engineer
  2.    Azure / AWS / GCP
  3.    Support Infrastructure

หน้าที่รับผิดชอบ

  Qualifications
  1.    Bachelor Degree Major IT / Computer Engineering
  2.    27 - 35 years
  3.    Experience 5 - 10 years experience in Network Engineer / Network Administrator / Senior IT Infrastructure
  4.    Skill Infrastructure / Cloud / Network / Security  / Firewall / Router / Switch / AP / WIFI / MPLS / Internet / Endpoint / VPN / VA / Patch
   Job description
  1.    5 - 10 years experience in Network Engineer / Security Engineer / Network Administrator
  2.    Experience in support both day-to-day operations and Project assigned
  3.    Experience in public cloud (Azure / AWS / GCP)
  4.    Network Architecture / Network Analysis / Designing / Implementing / Managing / Monitoring / Supporting both on-premises and on cloud
  5.    Security Architecture / Security Analysis / Designing / Implementing / Managing / Monitoring / Supporting both on-premises and on cloud
  6.    Manage and Support Infrastructure / Cloud / Network / Router / Switch / IP / VLAN / AP / WIFI / Link / MPLS / Internet
  7.    Manage and Support Security / Cloud / Firewall / VPN / Endpoint / CCTV / VA / Patch / Remote Access / Intrusion Detection and Prevention

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

Contact K.Jittiphong
Tel 065-594-9159
Email:  jittiphong.k@supercorp.co.th
Email:  hr@supercorp.co.th

Senior Database Administrator

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  1.    Computer Engineering
  2.    Database Administrator
  3.    System Engineer

หน้าที่รับผิดชอบ

  Qualifications
  1.    Bachelor Degree Major IT / Computer Engineering
  2.    27 - 35 years
  3.    Experience 5 - 10 years experience in Database Administrator / System Engineer / System Administrator / IT Infrastructure
  4.    Skill Infrastructure / Database / Cloud / Server / Virtual Machine / Storage / Backup
  Job description
  1.    5 – 10 years experience in Database Administrator / System Engineer / Cloud Engineer / System Administrator / IT Infrastructure role
  2.    Experience in support both day-to-day operations and Project assigned
  3.    Experience in public cloud (Azure / AWS / GCP)
  4.    Data Architecture / Analysis / Designing / Implementing / Managing / Monitoring / Supporting both on-premises and on cloud
  5.    Manage and Support of MSSQL / Oracle / MySQL including design, install, implement, monitor, maintain, tune and improve performance
  6.    Manage and Technical expertise for MySQL,MS,SQL,Oracle database server
  7.    Hands-on DB and Server troubleshooting experience
  8.    Monitors, analyzes database performance and adjust database parameters to tune databases for optimal performance.
  9.    Backup and restore MySQL,MS,SQL,Oracle  database
  10.    Good knowledge of data backup, recovery, security, integrity and SQL

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

Contact K.Jittiphong
Tel 065-594-9159
Email:  jittiphong.k@supercorp.co.th
Email:  hr@supercorp.co.th

Senior System Engineer

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  1.    System Engineer
  2.    Cloud Engineer
  3.    Experience in public cloud (Azure / AWS / GCP)

หน้าที่รับผิดชอบ

  Qualifications
  1.    Bachelor Degree Major IT / Computer Engineering
  2.    27 - 35 years
  3.    Experience 5 - 10 years experience in System Engineer / System Administrator / IT Infrastructure
  4.    Skill Infrastructure / Cloud / Server / Virtual Machine / Storage / Backup /  MS 365 / MS Windows Server / MS AD / DNS / DHCP / Unix / Linux
  Job description
  1.    5 – 10 years experience in System Engineer / Cloud Engineer / System Administrator / IT Infrastructure role
  2.    Experience in support both day-to-day operations and Project assigned
  3.    Experience in public cloud (Azure / AWS / GCP)
  4.    System Architecture / System Analysis / Designing / Implementing / Managing / Monitoring / Supporting both on-premises and on cloud
  5.    Manage and Support Infrastructure / Hardware / Software / HCI / Cloud / Server / Virtual Machine / Storage / Backup / Unix / Linux
  6.    Manage and Support MS365 / MS Windows Server / MS Active Directory / DNS / DHCP
  7.    Manage and Support ERP / Application / Web Application / Web Server

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

Contact K.Jittiphong
Tel 065-594-9159
Email:  jittiphong.k@supercorp.co.th
Email:  hr@supercorp.co.th