รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566
รายชื่อ
จำนวนหุ้น
สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1.บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด
จำนวนหุ้น4,971,494,736
สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ18.18
2.นาย จอมทรัพย์ โลจายะ
จำนวนหุ้น4,939,137,423
สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ18.06
3.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
จำนวนหุ้น944,250,184
สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ3.45
4.นาย กุลทีป พิชิตสิงห์
จำนวนหุ้น805,000,000
สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ2.94
5.นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
จำนวนหุ้น661,121,900
สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ2.42
6.SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
จำนวนหุ้น407,271,000
สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ1.49
7.บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนหุ้น354,023,754
สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ1.29
8.นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร
จำนวนหุ้น346,800,000
สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ1.27
9.นาย ดิเรก วินิชบุตร
จำนวนหุ้น318,056,400
สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ1.16
10.นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล
จำนวนหุ้น310,000,000
สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ1.13