คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน รายชื่อดังต่อไปนี้

นายกำธร อุดมฤทธิรุจ

ตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายกำธร อุดมฤทธิรุจ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบอร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 31/2548 (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 43/2565 (AACP)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2564-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
บริษัทที่ตั้งขึ้นมาโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก
2550-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.เอเวอร์แลนด์
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

นายจอมทรัพย์ โลจายะ

ตำแหน่ง

รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

วันที่แต่งตั้ง 26 กรกฎาคม 2549

นายจอมทรัพย์ โลจายะ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก กฎหมาย(Juris Doctor) Loyola Law School, Los Angeles, California USA ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of California, Los Angeles, USA

หลักสูตรการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 31/2548 Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 55/2548 Finance for Non-Finance Director (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่16/2548

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2564-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
Holding Company
2556-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี่
ลักษณะธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยภายใต้ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำนวน 113 บริษัท ซึ่งปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท / หน่วยงาน
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
บริษัทที่ตั้งขึ้นมาโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก
2549-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ. สนง. ที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ บจ. สนง. ที่ปรึกษากฎหมาย โลจายะ
ลักษณะธุรกิจ
กฎหมาย
2547-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ. แอ๊ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส
ลักษณะธุรกิจ
Holding Company

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

ตำแหน่ง

รองประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

แต่งตั้งวันที่ 25 เมษายน 2566

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท / M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A. ปริญญาตรี / วิศวกรรมศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A. Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A.

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 21/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2566 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
2566 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
บริษัท / หน่วยงาน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
2564 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. เนอวานา ไดอิ
ลักษณะธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด
ลักษณะธุรกิจ
2547 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด
ลักษณะธุรกิจ

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

2564 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บริษัท ทีเอฟเอ็ม เจวี จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
2559 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
ลักษณะธุรกิจ

พลตํารวจโท ปิยะ สอนตระกูล

ตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้ง 9 พฤษภาคม 2561

พลตํารวจโท ปิยะ สอนตระกูล

คุณวุฒิทางการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รปบ.ตร.) ปี 2521 (นตร.31) พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) NIDA

หลักสูตรการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 171/2563

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
บริษัทที่ตั้งขึ้นมาโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

2558-2559
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บริษัท / หน่วยงาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ลักษณะธุรกิจ
ราชการตำรวจ
2556-2558
ตำแหน่ง
ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง
บริษัท / หน่วยงาน
กองบัญชาการตำรวจภูธร 1
ลักษณะธุรกิจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

ตำแหน่ง

รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้ง 25 เมษายน 2561

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kellogg Graduate of Management, Northwestern University, USA / ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 158/2555 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 31/2548 Successful Formulation and Executive the Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 34/2564 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 22/2564 Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 39/2564

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น / บมจ.ไทรทัน โฮลดิ้ง , โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ , บมจ.คิงส์ เทเลคอม
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
2564 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
2562 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ที คิว อาร์
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
2558 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. เอสไอเอสบี
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
2554
ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินกรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
2550-2554
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานแผนและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ไออาร์พีซี
ลักษณะธุรกิจ

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

2564 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ. เอสอาร์ที แอสเสท
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
2563 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ลักษณะธุรกิจ
2562 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ลักษณะธุรกิจ
2540 - 2544
ตำแหน่ง
หุ้นส่วน
บริษัท / หน่วยงาน
บจ.ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ คอร์ปอเรท สตรัคเจอริ่ง / การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
ลักษณะธุรกิจ
การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์

ตำแหน่ง

รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้ง 9 พฤษภาคม 2561

นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา

Master of Public Health Epidemiology, University of California, Los Angeles, USA

หลักสูตรการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 77/2552 Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 4/2552

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
บริษัทที่ตั้งขึ้นมาโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

2548-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ.ซินเซียร์ เอ็ดดูเทนเม้นท์
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท

นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ

ตำแหน่ง

กรรมการ

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
กรรมการ

วันที่แต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2556

นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 64/2550

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2556-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
บริษัทที่ตั้งขึ้นมาโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก
2550-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ /ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี่
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยภายใต้ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำนวน 16 บริษัท ซึ่งปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
บริษัทที่ตั้งขึ้นมาโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก

นางกุลชลี นันทสุขเกษม

ตำแหน่ง

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

24 เมษายน 2565/1 มิถุนายน 2565

นางกุลชลี นันทสุขเกษม

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

-Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 315/2565 -Director Refreshment Program (Lesson Learnt from Financial Cases: How Board Should React) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 5/2565 -Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 28/2565 -CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -E-learning CFO’s Refresher Course (เม.ย. 65) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
2565-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี่
ลักษณะธุรกิจ
2548- ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาทางการเงิน (เอเวอร์แลนด์)
บริษัท / หน่วยงาน
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
-
2548 – พ.ค.2565
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท / หน่วยงาน
บริษัท แอ็ดวานซ์ แพลนเนอร์ จำกัด
ลักษณะธุรกิจ
-
2548 – พ.ค.2565
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาทางการเงิน (ซุปเปอร์)
บริษัท / หน่วยงาน
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
-

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยภายใต้ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำนวน 69 บริษัท ซึ่งปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท / หน่วยงาน
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
-

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 มีจำนวน 8 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

นายจอมทรัพย์ โลจายะ

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แต่งตั้งวันที่ 1 มีนาคม 2564

นายจอมทรัพย์ โลจายะ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก กฎหมาย(Juris Doctor) Loyola Law School, Los Angeles, California USA ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of California, Los Angeles, USA

หลักสูตรการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 31/2548 Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 55/2548 Finance for Non-Finance Director (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่16/2548

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2564-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
Holding Company
2556-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี่
ลักษณะธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2547-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ.แอ๊ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส
ลักษณะธุรกิจ
Holding Company

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

2549-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ.สนง.ที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ บจ.สนง.ที่ปรึกษากฎหมาย โลจายะ
ลักษณะธุรกิจ
กฎหมาย
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยภายใต้ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำนวน 113 บริษัท ซึ่งปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท / หน่วยงาน
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
Holding Company

นางกุลชลี นันทสุขเกษม

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

แต่งตั้งวันที่ 1 มิถุนายน 2565

นางกุลชลี นันทสุขเกษม

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 315/2565 Director Refreshment Program (Lesson Learnt from Financial Cases: How Board Should React) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 5/2565 Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 28/2565 CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย E-learning CFO’s Refresher Course (เม.ย. 65) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
2565-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี่
ลักษณะธุรกิจ
2548- ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาทางการเงิน (เอเวอร์แลนด์)
บริษัท / หน่วยงาน
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
-
2548 – พ.ค.2565
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาทางการเงิน (ซุปเปอร์)
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
-
2548 – พ.ค.2565
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท / หน่วยงาน
บริษัท แอ็ดวานซ์ แพลนเนอร์ จำกัด
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยภายใต้ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำนวน 69 บริษัท ซึ่งปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท / หน่วยงาน
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ

นายชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์

ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ดูแลสายงานพัฒนาธุรกิจ

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ดูแลสายงานพัฒนาธุรกิจ

แต่งตั้งวันที่ 1 มกราคม 2565

นายชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรการอบรม

AEC BUSINESS LEADER รุ่นที่ 3 CLASS 2018 ธนาคารกรุงเทพ อบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 1 สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก (สว.ทบ.)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ดูแลสายงานพัฒนาธุรกิจ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ. ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยภายใต้ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำนวน 58 บริษัท ซึ่งปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

นายอาคม มานะแก้ว

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ดูแลสายงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ดูแลสายงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

แต่งตั้งวันที่ 19 มิถุนายน 2557

นายอาคม มานะแก้ว

คุณวุฒิทางการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต(ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต(ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ดูแลสายงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
บริษัท / หน่วยงาน
บจ. ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
2537-2556
ตำแหน่ง
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. เด็มโก้
ลักษณะธุรกิจ

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยภายใต้ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำนวน 13 บริษัท ซึ่งปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท / หน่วยงาน
ลักษณะธุรกิจ

นายวีระเดช เตชะไพบูลย์

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด ดูแลสายงานปฏิบัติการ

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด ดูแลสายงานปฏิบัติการ

แต่งตั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

นายวีระเดช เตชะไพบูลย์

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 199/2565

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด ดูแลสายงานปฏิบัติการ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ. อพอลโล่ โซลาร์
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
2562 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษา (ซุปเปอร์ กรุ๊ป)
บริษัท / หน่วยงาน
บจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
2562 – 2564
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษา (บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น )
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

2565 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
นายกสมาคม
บริษัท / หน่วยงาน
สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100)
ลักษณะธุรกิจ
2561 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
บริษัท / หน่วยงาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ลักษณะธุรกิจ
-

นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินในประเทศ / ผู้บริหารผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินในประเทศ / ผู้บริหารผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน

แต่งตั้งวันที่ 1 มกราคม 2561

นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง

คุณวุฒิทางการศึกษา

บธ.ม. (การบัญชีบริหาร), มหาวิทยาลัยบูรพา บช.บ., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

หลักสูตรการอบรม

MINI MBA, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินในประเทศ / ผู้บริหารผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
2547-2560
ตำแหน่ง
วิชาชีพอิสระด้านการบัญชี
บริษัท / หน่วยงาน
กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (บมจ.ซุปเปอร์บล๊อก)
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

นายโกวิท อัครอธิมาตร

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินต่างประเทศ

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินต่างประเทศ

แต่งตั้งวันที่ 15 มีนาคม 2562

นายโกวิท อัครอธิมาตร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บัญชี สาขาบัญชีต้นทุน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

IFRS, Deloitte Update Tax, EY

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินต่างประเทศ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
2561 - 2562
ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
2556-2561
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

2551-2556
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท / หน่วยงาน
บจ.เอคโค่ (ประเทศไทย)
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท

นางสาวลลนันท์ คุณวัฒน์พงศ์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แต่งตั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวลลนันท์ คุณวัฒน์พงศ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาเทคโลยีการบริหาร , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

Organization Development – Compensation Strategy Career Path and Succession Planning Manpower Enforcing – Labor Relation Strategy Internal Control System, Code of Conduct, ISO 9001, 14001 ,27001

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
2560-2564
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. เอเวอร์แลนด์
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
2560
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท / หน่วยงาน
บจ.บิลฟิงเกอร์
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
2554-2559
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
บริษัท / หน่วยงาน
บจ.บางกอกเทเลคอม
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ