การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

  เอกสาร
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

  เอกสาร
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 2)

  เอกสาร
 • รายงานประจำปี2566 (แบบ 56-1 One Report)   (เอกสารประกอบวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5)

  เอกสาร
 • ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)

  เอกสาร
 • คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)

  เอกสาร
 • ประวัติผู้สอบบัญชีที่แสดงรายชื่อปี 2567 (เอกสารประกอบวาระที่ 8)

  เอกสาร
 • ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  เอกสาร
 • คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

  เอกสาร
 • แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบบไฮบริด ( Hybrid Meeting )

  เอกสาร
 • แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

  เอกสาร
 • รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

  เอกสาร
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)

  เอกสาร
 • แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

  เอกสาร
 • แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์

  เอกสาร
 • แผนที่สถานที่จัดประชุม

  เอกสาร
 • หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

  เอกสาร
 • การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

  เอกสาร
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

  เอกสาร
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

  เอกสาร
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เอกสารแนบวาระที่ 2)

  เอกสาร
 • รายงานประจำปี2565 ( แบบ 56-1 One Report )   (เอกสารประกอบวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5

  เอกสาร
 • ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)

  เอกสาร
 • คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)

  เอกสาร
 • ประวัติผู้สอบบัญชีที่แสดงรายชื่อปี 2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 8)

  เอกสาร
 • แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 9)

  เอกสาร
 • ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  เอกสาร
 • เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

  เอกสาร
 • รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

  เอกสาร
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข, ค

  เอกสาร
 • แบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

  เอกสาร
 • แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์

  เอกสาร
 • แผนที่สถานที่จัดประชุม

  เอกสาร
 • การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

  เอกสาร
 • หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

  เอกสาร
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 (TH)

  เอกสาร
 • หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ สำหรับการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระล่วงหน้า

  เอกสาร
 • การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

  เอกสาร
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

  เอกสาร
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เอกสารแนบสาระที่ 2)

  เอกสาร
 • รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวาร์โค้ด OR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5)

  เอกสาร
 • ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)

  เอกสาร
 • คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)

  เอกสาร
 • รายละเอียดกรรมการเข้าใหม่ (เอกสารแนบวาระที่ 7)

  เอกสาร
 • ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  เอกสาร
 • ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

  เอกสาร
 • ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท

  เอกสาร
 • รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

  เอกสาร
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข, ค

  เอกสาร
 •  แบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมผู้ถือหุนสามัญประจำปี 2565

  เอกสาร
 • แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์

  เอกสาร
 •  มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

  เอกสาร
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

  เอกสาร
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เอกสารประกอบ วาระที่ 1)

  เอกสาร
 • รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)(เอกสารประกอบ วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4)

  เอกสาร
 • ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)

  เอกสาร
 • คุณสมบัติของกรรมการอิสระ(กรรมการตรวจสอบ)(เอกสารประกอบวาระที่ 5)

  เอกสาร
 • แก้ไขข้อบังคับบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ข้อ22 ข้อ24 และข้อ39

  เอกสาร
 • ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  เอกสาร
 • ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนในรูปแบบผ่านสื่นอิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

  เอกสาร
 • หนังสือมอบฉันทะ

  เอกสาร
 • รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

  เอกสาร
 • คู่มือการใช้งานระบบ ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shateholder Meeting

  เอกสาร
 • แบบแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทในรูปแบบหนังสือ

  เอกสาร
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

  เอกสาร
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (เอกสารประกอบ วาระที่ 1)

  เอกสาร
 • รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) (เอกสารประกอบ วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4)

  เอกสาร
 • ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)

  เอกสาร
 • คุณสมบัติของกรรมการอิสระ(กรรมการตรวจสอบ)(เอกสารประกอบวาระที่ 5)

  เอกสาร
 • ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  เอกสาร
 • เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม

  เอกสาร
 • หนังสือมอบฉันทะ

  เอกสาร
 • รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

  เอกสาร
 • แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ

  เอกสาร
 • แผนที่สถานที่ประชุม

  เอกสาร
 • มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  เอกสาร
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

  เอกสาร