ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม

โครงการทั้งหมด

4
โครงการ

ปริมาณไฟฟ้า

421
เมกะวัตต์

ดำเนินการภายใต้กลุ่มบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SWE) ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจะตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม โดยกลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบราคารับซื้อ Feed-in-Tariff  จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) เป็นระยะเวลา 20 ปี  ซึ่งเป็นรูปแบบโครงการบนบก (Onshore) และโครงการในทะเล (Offshore) สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทยนั้น SWE ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อหุ้นในบริษัท คีย์แมนวินด์เพาวเวอร์ จำกัด (“KWP”) ในสัดส่วน 100% โดย KWP เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท โกลเบิล กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“GGE”)  ซึ่งเป็นผู้เสนอขายไฟฟ้าภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม HBF1 จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์  ซึ่งอยู่ระหว่างรอสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตตามปริมาณเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเวียดนาม และมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาจำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วยในประเทศไทยจำนวน  1 โครงการและที่ประเทศเวียดนามจำนวน 4 โครงกา  

ความต่อเนื่องในการดำเนินงานและขยายการลงทุน นับตั้งแต่บริษัทได้มีการเข้ามาในธุรกิจพลังงานทดแทนนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานเพื่อแข่งขันและเป็นผู้นำในธุรกิจดังกล่าว ด้วยธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย กระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งนี้ ภายใต้การดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมให้แก่การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน ตามสัญญารับซื้อขายไฟฟ้าที่มีอายุสัญญาระยะยาวสามารถให้การรับประกันความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานของบริษัท ยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งถือเป็นพลังงานที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการลักษณะเดียวกัน หรือกิจการที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี และครอบคลุมในธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้น

โครงการ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม

โครงการHBRE-Gia Lai
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 50 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 8.5
HBRE Gia Lai JSC
ผู้รับซื้อไฟฟ้า EVN
ระยะเวลา PPA 20 ปี หลังจาก COD
ที่ตั้งโครงการ Gia Lai Province
PPA 29 ต.ค. 2564 -29 ต.ค. 2584
กำหนดการ COD Q4 2564
โครงการHBRE-Phu Yen
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 200 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 8.5
HBRE Phu Yen JSC
ผู้รับซื้อไฟฟ้า EVN
ระยะเวลา PPA 20 ปี หลังจาก COD
ที่ตั้งโครงการ Phu Yen Province
PPA Preparing Construction
กำหนดการ COD TBD
โครงการBac Lieu
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 141 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 9.8
Super Wind CongLy Bac Lieu Joint Stock Company
ผู้รับซื้อไฟฟ้า EVN
ระยะเวลา PPA 20 ปี หลังจาก COD
ที่ตั้งโครงการ Bac Lieu Province
PPA 18 ม.ค.2562
กำหนดการ COD Q4 2564
โครงการSoc Trang
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 30 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 9.8
Super Wind CongLy SocTrang Joint Stock Company
ผู้รับซื้อไฟฟ้า EVN
ระยะเวลา PPA 20 ปี หลังจาก COD
ที่ตั้งโครงการ Soc Trang Province
PPA 30 พ.ย. 2561
กำหนดการ COD Q4 2564