ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการทั้งหมด

101
โครงการ

ปริมาณไฟฟ้า

579.60
เมกะวัตต์

    ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการภายใต้กลุ่มบริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SSE) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้านครหลวง  (MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่ประเทศไทย และการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ที่ประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP และ SPP ผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 - 25 ปี นอกจากนี้ยังขยายการลงทุนไปยังภาคเอกชนในลักษณะ Private PPA ในรูปแบบการติดตั้งแบบบนพื้นดิน (Solar Farm) แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) และแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof loop)  ซึ่งบางโครงการได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 110 โครงการ กำลังการผลิตรวม 1,416.32เมกะวัตต์โดยเป็นพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจำนวน 101 โครงการ กำลังการผลิต 579.60 เมกะวัตต์และที่ประเทศเวียดนามจำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิต 836.72 เมกะวัตต์

โครงการ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการบจ.รูทซัน โครงการ 3
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 1 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 8.00
บจ.รูทซัน
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 10 ปี
ที่ตั้งโครงการ นครราชสีมา
PPA 3 พ.ค. 2555 - 2 พ.ค. 2565
กำหนดการ COD 1 พ.ค. 2553
โครงการบจ.รูทซัน โครงการ 1 , 2
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 2 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 8.00
บจ.รูทซัน
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 9 ปี
ที่ตั้งโครงการ นครราชสีมา
PPA 1 ก.ค. 2554 - 30 มิ.ย. 2564
กำหนดการ COD 19 ก.ค. 2554