ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการทั้งหมด

101
โครงการ

ปริมาณไฟฟ้า

579.60
เมกะวัตต์

    ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการภายใต้กลุ่มบริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SSE) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้านครหลวง  (MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่ประเทศไทย และการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ที่ประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP และ SPP ผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 - 25 ปี นอกจากนี้ยังขยายการลงทุนไปยังภาคเอกชนในลักษณะ Private PPA ในรูปแบบการติดตั้งแบบบนพื้นดิน (Solar Farm) แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) และแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof loop)  ซึ่งบางโครงการได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 110 โครงการ กำลังการผลิตรวม 1,416.32เมกะวัตต์โดยเป็นพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจำนวน 101 โครงการ กำลังการผลิต 579.60 เมกะวัตต์และที่ประเทศเวียดนามจำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิต 836.72 เมกะวัตต์

โครงการ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการบจ.อีเลคตริก้า เอเชยี เพาเวอร์ กาหลง สมุทรสาคร
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 8 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 5.66
บจ.อีเลคตริก้า เอเชยี เพาเวอร์
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ สมุทรสาคร
PPA 27 เม.ย. 2559 31 ธ.ค. 2583
กำหนดการ COD 27 เม.ย. 2559
โครงการบจ.เอ็นเนอร์จี เซิฟ หนองปรง 1,3,4,5,7,8,10 เพชรบุรี
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 43.7 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 5.66
บจ.เอ็นเนอร์จี เซิฟ
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ เพชรบุรี
PPA 26 เม.ย. 2559 - 30 ธ.ค. 2583
กำหนดการ COD 30 เม.ย. 2559
โครงการบจ.เอ็นเนอร์จี เซิฟ หนองปรง 2,6,9 เพชรบุรี
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 17.85 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 5.66
บจ.เอ็นเนอร์จี เซิฟ
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ เพชรบุรี
PPA 26 ก.พ. 2559 - 30 ธ.ค. 2583
กำหนดการ COD 26 ก.พ. 2559
โครงการบจ.เอส ที เอฟ อี โซล่า ยางน้ำกลัดใต้ เพชรบุรี
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 8 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 5.66
บจ.เอส ที เอฟ อี โซล่า
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ เพชรบุรี
PPA 29 ม.ค. 2559 - 28 ธ.ค. 2583
กำหนดการ COD 29 ม.ค. 2559