ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2537 เดิมใช้ชื่อ บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต อิฐมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete) และได้มีการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548  ต่อมาวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ภายหลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจมาดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนโดยการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการแรก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

ธุรกิจของเรา

CSR SUPER

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), บริษัทในเครือ และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน

รายละเอียดทั้งหมด

ข่าวสาร และกิจกรรม

ดูทั้งหมด
ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ - Set Announcement

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

10 กรกฎาคม 2567

นักลงทุนสัมพันธ์

STOCK PRICE

SymbolSUPER
Last0.29
Change0.00 (0.00%)
Open0.29
Volume (Shares)18,339,432
Prior Close0.29
Update11/7/ 2024
P/E-

ร่วมงานซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

เพราะที่นี่คือความมั่นคงผสมผสานกับธรรมาชาติ ก่อเกิดพลังงานทดแทน เป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรและการเติบโตทุกด้าน เรามองหาผู้สมัครงานที่มีทักษะและความสามารถหลากหลาย มีศักยภาพ และยึดมั่นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้พนักงานแต่ละคนสามารถคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ ริเริ่มงานด้วยตนเองและค้นหาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ