ธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

โครงการทั้งหมด

9
โครงการ

ปริมาณไฟฟ้า

0
เมกะวัตต์

ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทย่อย ภายใต้บริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ จำกัด จำกัด (“SW”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ได้แก่ น้ำประปา น้ำดิบ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ให้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึงภาคครัวเรือน และการประปาส่วนภูมิภาค ผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มได้แก่

1. การจัดหาและจำหน่ายน้ำดิบ

2. การผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม

3. การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา


ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขยายพื้นที่การจำหน่ายน้ำไปยังจังหวัดต่างๆ ที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาค เพื่อรองรับการเติบโตของสังคมเมือง ครัวเรือน และผู้ประกอบการ รวมถึงการการบริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดหา ผลิต บริหารจัดการ และจัดจำหน่ายโครงการจำหน่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคได้เริ่มพัฒนาขึ้นโดยขยายพื้นที่การจำหน่ายน้ำไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ การจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร การจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ อบต.ชัยมงคงจังหวัดสมุทรสาคร การจำหน่ายน้ำดิบในพื้นที่อุตสาหกรรมอมตะชลบุรี และการจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาภูมิภาคในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการใช้นำที่เพิ่มขึ้นในทุกปี โดยคำนึงถึงคุณภาพของน้ำที่ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน การนำเทคโนโล Scada มาช่วยควบคุมในการจ่ายน้ำแบบ Real Time ทำให้ปริมาณน้ำสูญเสียน้อยมาก และสามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมแบบReverse Osmosis ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซึ่งทำให้คุณภาพน้ำที่ได้สูงกว่ามาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค และเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้เพื่ออุตสาหกรรม

โครงการ ธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล
ปริมาณการขายน้ำตามสัญญา 13,000 ลบ.ม./วัน
อัตราการรับซื้อน้ำ 5.50-16.00 THB/M3
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล
อายุสัญญา 30 ปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล