แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง การได้มาซึ่งเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย ซึ่งมีผลทำให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย และการเพิ่มทุนในบริษัทที่จัดตั้งที่ต่างประเทศ

05 กรกฎาคม 2566