SUPER ขายหุ้น Solar NT ในเวียดนาม 49% ให้ ACEV รับเงิน 5,490 ลบ.

31 มกราคม 2565

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -31 ม.ค. 65 9:34: น.
  SUPER ขายหุ้น Solar NT ผู้ทำธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 837 MW ในเวียดนาม สัดส่วน 49% ให้ ACEV จากฟิลิปปินส์ มูลค่ารวม 5,490 ลบ. สร้างพันธมิตรกลุ่มโซลาร์ฟาร์มในอาเซียน

  นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ บริษัท ซุปเปอร์เอนเนอร์ยี่ กรุ๊ป (ฮ่องกง) จำกัด (SEG HK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นในสัดส่วน 49% ของ SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. (Solar NT) ให้กับ AC ENERGY VIETNAM INVESTMENTS PTE. LTD. (ACEV) โดยมีมูลค่ารายการประมาณ 165 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า5,490 ล้านบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 33.272 บาท / 1 ดอลลาร์สหรัฐ )

  โดย ACEV เป็นบริษัทลงทุนในเครือของ AC ENERGY CORPORATION ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนชั้นนำทางด้านธุรกิจพลังงานทดแทนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์และเป็นหนึ่งในกลุ่มธรกิจหลักของ AYALA GROUP ประเทศฟิลิปปินส์

  ทั้งนี้ Solar NT เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม โดย Solar NT อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ภายหลังการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ Solar NT จะมีบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม จำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิตรวมประมาณ 837 เมกะวัตต์และได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 9 โครงการ

  การจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)เพื่อผนึกกำลังในการร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน(ไม่รวมประเทศไทย) ในระยะยาว

  ทั้งนี้ ในการดำเนินการหาผู้ร่วมทุนในครั้งนี้ บริษัทมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ลักษณะธุรกิจของ SUPER
บริษัทประกอบธุรกิจด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และการถือหุ้นในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน, ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

ข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง