การลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นในสัดส่วน 100% และโอนสิทธิเรียกร้องในเงินกู้ยืม ของ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูล)

17 เมษายน 2567