ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

วันจดทะเบียนจัดตั้ง
8ตุลาคม 2547
ที่ตั้ง
223 / 61อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ

ดูแผนที่

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

โครงสร้างทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

มีทุนจดทะเบียน
3281935872.80
บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
2734947310.70
บาท
หุ้นสามัญ
32819358728.00
หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)

โครงสร้าง องค์กร

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศไทย

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในต่างประเทศ